25/07/2020

bệnh thamsư nằm chống cằm trên tay
một thí chủ hỏi sao thầy trầm ngâm
sư nói nhiều người bệnh tham
chết cũng không chữa Phật làm sao đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP