14/09/2020

phi lýgiết người cướp đất Đồng Tâm
bắt hai mươi chín nông dân ra tòa
luật rừng đem xử không tha
tội không cam phận sống là dân oan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP