23/09/2020

chữ nhẫnthầy dạy nhẫn là bi trí dũng
của những bậc đã tự thắng mình
sống vị tha trí thức hành xử
đem tâm hòa cảm hóa chúng sinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP