08/10/2014

mây mưachàng phone nói mây đen vần vũ
dặn đến anh em nhớ mang dù
ở đầu giây giọng nàng ngọt lịm
em chỉ mong đến lúc mây mưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP