03/10/2014

truyện thiền: đầu đáđá trong đầu ngươi hay ở ngoài
trong đầu bởi vật sinh do thức
nếu vậy chắc ngươi hao khí lực
bởi đầu ngươi mang đá cả ngày

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP