07/06/2015

chúng nó đang sợtại sao công an lại sơn khẩu hiệu
chỉ biết còn đảng còn mình
mà không viết
còn nhân dân còn đất nước?
thầy tôi vuốt râu cười bảo
tội nghiệp! thật ra chúng đang sợ
vì là kiếp chó săn
chúng chỉ biết vâng lệnh đảng
đảng là chủ
khi thấy chủ bị lâm nguy
trước diễn biến hòa bình
chúng sợ không còn được ăn thịt
nên phải sủa thế thôi!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP