12/06/2015

mộ chữtù cách mạng cười nhìn đao phủ
một loáng gươm đầu lìa khỏi cổ
kẻ nọ đêm nhặt xác tử tù
đào huyệt lấp trong thơ nấm mộ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP