05/07/2015

ái dụccó phải ả lẳng lơ
hay chính cái tâm còn ái dục
đã đánh gục nhà sư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP