28/07/2015

nếu tôiôi nếu tôi thấu hiểu Phật pháp
ý thức thân tứ đại giả hợp
tội lỗi do ngã mạn vô minh
tôi đã thứ tha tôi từ trước

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP