09/09/2015

Lời nguyền"không ai chọn được láng giềng" [*]
nhưng phải chọn được lời nguyền núi sông
quyết chống giặc Hán xâm lăng
chiếm lại các đảo biển Đông của mình

[*] Lời Nguyễn Phú Trọng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP