26/09/2015

sa disư đi cầu siêu về
cười nghĩ nghiệp thân chưa đủ nặng
còn khoác mảng sương khuya

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP