01/04/2017

chàng mõchàng mõ chân dép chân không
đứng giữa chợ huyện kể công xin tiền
công đi rao khắp ba miền
nước ta ai cũng có quyền ấm no

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP