02/11/2018

hiếu thảovượt trăm cây số chân trần
vai mang quang gánh song thân của mình
tị nạn tìm chốn an bình
xin thưa cốt nhục thâm tình là đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP