06/10/2019

cửu vạn xhcnrừng biên giới giữa ban ngày
chuyển hàng lậu với lưng vai của mình
lối mòn cửu vạn mưu sinh
sống nhờ thủ đoạn láng giềng gian tham!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP