26/11/2019

dân oan bác Hồcựu binh ngực gắn huân chương
đem bằng tưởng lục ra đường kêu ca
ông còn mang bác Hồ ra
để trưng như bác cũng là dân oan!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP