14/11/2019

đối thoại xhcnđội công an đã sẵn sàng!
để đi đàn áp dân oan đấy à?
không tôi vừa mới trông ra
họ căng biểu ngữ nhận là dân oan!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP