01/11/2019

lang thangmấy túi vật dụng đói nghèo
chất trên xe đạp mẹ đèo con thơ
lang thang khắp nẻo bụi bờ
thiên đường chủ nghĩa bao giờ đến nơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP