05/11/2019

gươm lạc giữa rừng hoaphụ vận sao chỉ mình ta
như gươm lạc giữa rừng hoa trên đồi
nghĩ dù lòng sướng mê tơi
cách mạng đâu chỉ để ngồi như ri!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP