15/05/2013

lao tácđào sâu đất đào sâu suy nghĩ
đào đất thấy phận mình như giun
đào suy nghĩ thấy sầu cai trị
chút văn chương như lưỡi gươm cùn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP