28/05/2013

lò luyện tâm


Prisoner of conscience - Pablo Picasso

người xưa nói hãy coi ngục thất
lò đào tạo bản lĩnh đấu tranh
nên hắn muốn tận dụng cơ hội
luyện tâm mình trong lúc bị giam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP