22/05/2013

nạn nhântù sinh viên chịu bao khổ ải
do cái ác chuyên chính độc tài
héo mòn vì đa số giới trẻ
nhiễm thói đời sống chết mặc bay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP