07/09/2013

bản sắccó ai đi hỏi mãng cầu
đổi ruột thay vỏ làm sầu riêng không
xấu như chim cú ngoài đồng
nhưng em chắng muốn làm công bao giờ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP