24/09/2013

đến đi


Nude - Xue Sheng Tan (1963)

mấy năm không hẹn mà vẫn đợi
chị cho anh dào dạt yêu thương
anh đến như gió đi như gió
để dính trên thân chị bụi đường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP