30/09/2013

quốc nạnthầy chép miệng cán bộ cộng sản
chẳng mấy ai trọng nghĩa khinh tài
tham nhũng đã trở thành quốc nạn
chúng mua quan bán chức công khai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP