10/02/2019

tượng aicác sư ngồi dưới chắp tay
ngước lên kính vái tượng ai vậy nè
làm tượng thì phải nín khe
không quyền phép vẫn ráng nghe nguyện cầu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP