05/10/2020

bệnh lẫnbà kể chuyện miệng cười móm mém
thề có trời phật không nói điêu
lúc thăm mộ ông bị ma dẫn
cho nên tao đi lạc cả chiều

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP