05/05/2013

câu hỏi đơn giản



nếu báo là cơ quan nhà nước
thì tự do ngôn luận ở đâu?
nếu viết bài theo đảng định hướng
nhà báo ta độc lập chỗ nào?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP