28/09/2013

sơ cảo


Poet - Dominique Dufour

thơ hắn toàn thể là sơ cảo
bởi thơ và đời sống liền nhau
hắn còn làm thơ và chưa chết
nên vấn đề di cảo tính sau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP