21/10/2013

vô íchcó ai nhắc với đảng cộng sản
trên mạng internet ảo huyền
một trận tuyến blogger ngã đổ
sẽ có ngàn trận khác mọc lên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP