01/10/2014

nhục nướcđàm phán song phương ở hội trường
bọn Hán đương nhiên chiếm thượng phong
yêu sách gia tăng từ thiên quốc
phiên bang đành phải nhịn mà dâng
dời sâu cột mốc nơi biên giới
nhượng nốt đảo ta ở biển Đông
xin hỏi khắp bàng dân thiên hạ
nhục nào bằng nhục mất quê hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP