24/04/2015

họa Trung QuốcViệt Nam
suốt chiều dài lịch sử
như luôn bị
Trung Quốc bức tử

xưa vua quan
quyết chống xâm lăng
dân đoàn kết
bảo toàn lãnh thổ

nay qui phục
chúng như chư hầu
Đảng trị dân
khác gì thái thú

để lãnh đạo Cộng Sản
hoành hành
là ta tự dưới đao
đưa cổ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP