09/04/2015

ốc thơem nhể thơ anh khỏi vỏ ốc
nên thơ anh chân chất nỗi niềm
hãy chấm thơ vào nước mắm ớt
để khi ăn thi vị nồng thêm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP