01/05/2020

điều tra vi-rútnguồn gốc dịch corona
một số nước muốn điều tra rõ ràng
cùng trách nhiệm để lây lan
càng không hợp tác Tàu càng đáng nghi!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP