06/05/2020

mừng Phật Đản pl. 2564mừng ngày Đức Phật đản sinh
tìm đường cứu khổ tánh linh muôn loài
đệ tử thành kính chắp tay
nguyện tu theo giáo pháp ngài đã ban

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP