20/11/2012

ma chiến hữumột đứa khóc cả nghĩa địa khóc
kêu rú than ai oán đêm trường
tiếng của những hồn ma chiến hữu*
trả chúng tôi đời sống yêu thương

* tiểu thuyết của Mạc Ngôn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP