12/04/2013

hồ thumắt buồn như hồ thu sương khói
làm đàn ông bao kẻ chết chìm
anh nghĩ hắn tán xạo như thế
mà sao em vẫn xúc động tim

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP