24/04/2013

ở bàn cơmchị kêu đốn rừng bọn lâm tặc
rừng trọc trồng cây mấy chục năm
anh nói còn thua những tàn phá
Đảng gây trên đạo đức nhân tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP