18/04/2013

vẽ tranhsông Dịch
làm sao vẽ chảy cuồng
lúc tiễn Kinh Kha
bước sang Tần
nhục nước
đã rối bời gan ruột
vẫn trống nền tranh
những nét sơn
đầu đã âm mưu
giết bạo chúa
lòng ngỡ lầm vai
kẻ anh hùng
bên tai
bỗng tiếng sư quát giọng
phúc gã cầm dao
chẳng dám đâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP