03/05/2018

An Lộc 1972nấm mồ đắp vội chôn thây
bạn anh nằm xuống nơi đây những người
hy sinh lúc tuổi đôi mươi
tử thủ thị trấn đánh lui quân thù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP