23/05/2018

tiễn Đỗ Thất Kinh (1954-2018)chưa từng được gặp mặt anh
đã nghe anh chọn một hành trình xa
tiễn anh rời cõi ta bà
nhạc anh tôi gửi một ca khúc buồn


Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP