12/05/2019

thân lừacon lừa ngã quị giữa đàng
vì hàng quá tải nặng mang lưng mình
nó chết ai chẳng thương tình
chẳng thấy buồn giận bất bình chủ nhân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP