03/05/2019

vắng mặtđại biểu trung ương viếng tang
nhưng ông vắng mặt vì đang liệt giường
ai thấy điềm gở bất thường
chim sa cá nhảy ngoài mương không nào?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP