18/09/2012

lẻ đơnchiều xuống nàng đạp xe ra bãi
tóc xõa ngang vai để gió vờn
khúc quẹo đường cong như cùi chỏ
ghềnh đá nàng ngồi khóc lẻ đơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP