20/09/2012

trôi theođêm thao thức bật mấy ý thơ
tật lười biếng không buồn chép lại
sáng moi óc không nhớ một câu
thấy chữ nghĩa trôi theo nước đái

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP