27/09/2012

đổi thơlão huynh xưa chửi đứa mặt dầy
hôm sau xin lỗi bảo mình say
nhà mỗ dư thơ nhưng thiếu gạo
ông không cho đổi thế thì vay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP