30/09/2012

câu cámới đó giỏ cá muốn đầy
anh câu cười nói khi tay móc mồi
sông rộng sao cá không bơi
chui vô cái chỗ rạch ngòi làm chi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP