04/12/2012

hào hiệp


Head of a prostitute, 1885 - Vincent van Gogh (1853-1890)

buổi chiều sinh xuống xóm chơi
nghe em gái kể cuộc đời long đong
lúc về bất giác mủi lòng
cho tiền vét hết túi trong túi ngoài

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP