17/12/2012

phục lănphải phục lăn sáng kiến ai đó
chống mưu đồ bành trướng Bắc Kinh
và nhạo báng triều đình con rối
dàn búp-bê chớp nhoáng biểu tình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP