06/12/2012

u uẩn tùnhìn trăng qua song sắt
hắn than đất trời rộng... sao ta
chẳng có chỗ dung thân?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP