12/11/2013

chống bãohộ đê cán bộ nghĩ thầm
lúc chất bao cát với dân canh phòng
bão nào gắng chống cũng xong
nhưng làm sao chống bão lòng của dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP